Chương trình Tin học cho VNCB (ICT+Internet For All)

In

(ICT + Internet for All)Chương trình tin học tăng cường cho các tổ chức phi chính phủ và Trung tâm thông tin cấp xã Đề cương

1. Sử dụng và khai thác Trình duyệt Internet Explorer IE và các kỹ năng tìm kiếm thông tin hữu ích trên Internet (Mã số A-01)

2. Đăng ký Website của Bạn vào 10 Websites nổi tiếng Search Engine trên Internet. Các kỹ thuật update và duy trì website cho nhiều người truy nhập (Mã số A-02)
3. Sử dụng Yahoo Mail cơ bản và nâng cao (Mã số A-03)
4. Kỹ năng nâng cao về Outlook Express và một số thủ thuật hữu ích (Mã số A-04)
5. Kỹ thuật chat và sử dụng Yahoo Messenger (Mã số B-01)
6. Kỹ năng sử dụng diễn đàn trực tuyến (e-Forum) (Mã số B-02)
7. Quy trình và công nghệ làm sách điện tử (eBook) theo Công nghệ E-Librrary của Technoaid (Mã số B-03)
8. Kỹ năng Trao đổi thông tin dùng công nghệ e-Newsletter sử dụng trong mạng Technoaid.NET (Mã số B-04)
9. Mô hình ICT4D là gì? (Nâng cao nhận thức) (Mã số C-01)
10. Tổng quan về Internet (Nâng cao nhận thức) (Mã số C-02)
11. Thương mại điện tử cho Nông dân (Mã số C-03)
12. Internet nâng cao và kỹ năng tổng hợp (Mã số C-04)