Công nghệ nào thích hợp cho nông thôn và miền núi (ICT4D)?

Công nghệ nào thích hợp cho nông thôn và miền núi (ICT4D)?

Số người tham gia bình chọn:
7
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 26 Tháng 9 2012 15:35
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 29 Tháng 1 2019 08:24

Công nghệ nào thích hợp cho nông thôn và miền núi (ICT4D)?

Hits Percent Graph
Công nghệ Web trên Internet?
3 42.9%
Hệ thống CSDL chuyên ngành (MIS)?
2 28.6%
Kho thông tin công nghệ CDROM?
2 28.6%
Hệ thống thông tin địa lý GIS?
0 0%