Giới thiệu

Giới thiệu thành viên

Email In PDF.

Mục lục:
Thạc sỹ CNTT Nguyễn Như Thắng - Giám đốc điều hành 11/3/2005
Danh sách nhân lực tại Văn phòng Technoaid tại Điện Biên 10/3/2005
Thạc sỹ Kinh tế Ngô Đức Minh - Giám đốc 19/2/2005

Giới thiệu Technoaid

Email In PDF.

"Trung tâm hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật mới cho nông dân và miền núi", viết tắt là TechnoAID là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của các nhà khoa học vàcông nghệ, nhằm mục đích tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế vàquản lý, phát huy tài năng, trí tuệ của họ để đóng góp vào chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm, điển hình cho các vùng nông thôn, miền núi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước.