Tin tức - Sự kiện Sự kiện Technoaid xây dựng website cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng nông thôn (CCRD)

Technoaid xây dựng website cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng nông thôn (CCRD)

Email In PDF.

Nhắm thúc đẩy và phát triển mạng thông tin và truyền thông cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng nông thôn, Trung tâm Technoaid xây dựng website cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng nông thôn (CCRD)

website CCRD được hosting tại địa chỉ www.ccrd-vietnam.vn