Tin tức - Sự kiện Sự kiện Technoaid xây dựng website cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng nông thôn (CCRD)

Technoaid xây dựng website cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng nông thôn (CCRD)

Email In PDF.

Nhắm thúc đẩy và phát triển mạng thông tin và truyền thông cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng nông thôn, Trung tâm Technoaid xây dựng website cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng nông thôn (CCRD)

website CCRD được hosting tại địa chỉ www.ccrd-vietnam.vn

Trong hình ảnh có thể có: 20 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

website cũ
Không có văn bản thay thế tự động nào.