Giới thiệu Giới thiệu thành viên

Giới thiệu thành viên

Email In PDF.

Mục lục:
Thạc sỹ CNTT Nguyễn Như Thắng - Giám đốc điều hành 11/3/2005
Danh sách nhân lực tại Văn phòng Technoaid tại Điện Biên 10/3/2005
Thạc sỹ Kinh tế Ngô Đức Minh - Giám đốc 19/2/2005

Tiến sỹ Nông nghiệp Vũ Văn Liết 10/2/2005
Danh sách cộng tác viên Technoaid (chuyên ngành) 9/2/2005
Các chuyên viên về thông tin và công nghệ Technoaid (ICT4D developers) 8/2/2005
Mục lục:
Thạc sỹ CNTT Nguyễn Như Thắng - Giám đốc điều hành 11/3/2005
Danh sách nhân lực tại Văn phòng Technoaid tại Điện Biên 10/3/2005
Thạc sỹ Kinh tế Ngô Đức Minh - Giám đốc 19/2/2005
Tiến sỹ Nông nghiệp Vũ Văn Liết 10/2/2005
Danh sách cộng tác viên Technoaid (chuyên ngành) 9/2/2005
Các chuyên viên về thông tin và công nghệ Technoaid (ICT4D developers) 8/2/2005